Door Dennis Boutkan op 14 september 2016

Topsalarissen bestuur Bank Nederlandse Gemeenten moet omlaag

Begin augustus publiceerde de Volkskrant weer een top honderd lijst met de hoogste salarissen van het afgelopen jaar. In die lijst staat de directeur van de BNG, de heer Carel van Eykelenburg op plaats 67 met een totaal jaarsalaris van €697.000. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is in handen van de Rijksoverheid en lagere overheden. Zeven ton is een absurd hoog bedrag voor een directeur van een publieke organisatie. Al helemaal als je bedenkt dat hij geen enkel ondernemersrisico loopt. Blijkbaar valt deze baan niet onder de Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Ter vergelijking: op de voorlaatste plaats in deze lijst staat de directeur van De Nederlandsche Bank Klaas Knot met aanzienlijk meer verantwoordelijkheden en het jaarsalaris van €421.000. Wat overigens nog ruim het dubbele van het salaris is van een minister in Nederland.
bng stopDat de Nederlandse gemeenten mede aandeelhouder zijn betekent dat we via de VNG invloed kunnen uitoefenen op de BNG. De Gemeente Amsterdam bezit 617.058 aandelen en het uitgekeerde dividend over 2015 bedroeg € 629.399,-.

Daarom is de fractie van de PvdA Amsterdam samen met de PvdA-fracties in andere steden en de Tweede Kamer-fractie aan het kijken naar de mogelijkheden om het salaris van de topbestuurder fors te verlagen. De steden Rotterdam, Den Haag, Groningen, Leeuwarden en Zwolle doen mee aan dit initiatief. Ook Utrecht, waar Dhr. van Zanen burgemeester en en tevens voorzitter van de VNG is, doet mee.

De Bank Nederlandse Gemeenten is een publieke organisatie die er juist is voor ons als gemeente. Het is onbegrijpelijk dat de directeur niet voldoet aan de WNT norm en zelfs meer verdient dan de president van De Nederlandsche Bank.” zegt raadslid Dennis Boutkan.

In het licht van het bovenstaande wil raadslid Dennis Boutkan dan ook namens de fractie van de PvdA Amsterdam het volgende weten van de coalitie:1. Klopt het dat de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van BNG meer dan 6 ton op jaarbasis verdient? Bent u het met de PvdA-fractie eens dat dit absurd hoog is voor een bank die volledig in handen is van de rijksoverheid en lokale overheden zoals gemeenten?
2. Klopt het dat het huidige beloningsbeleid bij BNG strenger is geworden en dat nieuwe bestuurders daarom minder kunnen verdienen? Klopt het dat het maximale salaris voor een bestuurder bij BNG nog altijd op vele tonnen ligt en hiermee ruim boven de WNT 1 en 2 norm uitkomt?
3. Wat is de opvatting van het college over de rol van aandeelhouders bij het vaststellen van het beloningsbeleid? Deelt u de mening dat  het nodig tijd is voor een herziening waarbij de salarissen voor de individuele leden van de RvB neerwaarts worden bijgesteld?
4. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat bij semipublieke instellingen als de BNG een gematigd beloningsbeleid hoort? Graag een toelichting.
5. Op welke manier kan Amsterdam samen met andere aandeelhouders invloed uitoefenen op het beloningsbeleid van de BNG bestuurders? Is een gezamenlijke inspanning in VNG verband hierbij een effectieve optie? Is het college van plan dit te gaan doen. Indien nee, waarom niet?
Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. Dennis is woordvoerder

Meer over Dennis Boutkan